Kallelse till bolagsstämma och årsmöte2020 för Tällbergsbyarnas GK AB
Tid 2020 03 08 kl.15.00 Plats Klubbstugan Plintsberg.
Föredragningslista.
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av 2 protokollförare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera dagens protokoll.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
a Fastställande av resultat och balansräkning för 2019
b Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för 2019.
8. Val av styrelse
9. Mötet avslutas